Χάρτες και δείκτες μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, που ενδεχομένως σχετίζονται με την αγροδασοπονία, σε ολόκληρη την ΕΕ (2007-2013)

Η έκθεση αυτή αποτελεί το ορόσημο 36 (8.1) που αφορά το πακέτο εργασίας σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που ερευνώνται στα πλαίσια του AGFORWARD και περιλαμβάνει σειρά χαρτών μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ από το 2007 έως το 2013, τα οποία θα μπορούσαν να σχετίζονται ενδεχομένως με την αγροδασοπονία. Τα στοιχεία για την έκθεση προέκυψαν από τις εθνικές βάσεις δεδομένων που κοινοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αποτελεί μέρος της μελέτης για την ανάλυση της προηγούμενης έκτασης και επιτυχίας των μέτρων πολιτικής για την προώθηση της αγροδασοπονίας.

Santiago-Freijanes JJ, Mosquera-Losada MR, Pisanelli A, Ferreiro-Domínguez N, González-Hernández MP, Fernández-Lorenzo JL, Romero-Franco R, Rigueiro-Rodríguez A and Burgess P.J. (2016). Maps and indicators of rural development measures potentially related to agroforestry, across the EU (2007-2013). Milestone 36 for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. (14 January 2016). 28 pp.

Κατεβάστε την αναφορά

Milestone_38_Maps_and_indicators.pdf (8.4 MiB)