Pakiet Roboczy 4 (WP4) koncentruje się na stosowaniu agroleśnictwa w systemach ornych. Rolnictwo orne dostarcza duże ilości żywności, ale może to być związane ze zmniejszeniem jakości gleby i wody, zmniejszeniem różnorodności biologicznej, a także wypuszczeniem gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i tlenek azotu. W niektórych obszarach, dalsze uprawy orne będą wrażliwe na zmiany klimatyczne. Właściwa integracja drzew w systemach uprawnych może przynieść korzyści w zakresie produkcji bioenergii, poprawy efektywności wykorzystania zasobów i zwiększonej różnorodności biologicznej.

Cele szczegółowe są następujące:

  1. Identyfikacja przykładów najlepszych obecnych praktyk, kluczowych wyzwań i możliwych innowacji w celu rozwiązania tych problemów, w pracach grup roboczychgrup roboczych związanych z wykorzystaniem agroleśnictwa w systemach rolnych w ramach Sieci Badań Partycypacyjnych i Rozwoju (PRDN). (zob. grupy agroleśnictwa dla systemów rolnych)
  2. Opisanie i wyjaśnienie głównych wkładów, osiągnięć i przepływów usług ekosystemu dla analiz przypadków w wybranych krajach, związanych ze stosowaniem agroleśnictwa w gospodarstwach rolnych (zob. raport).
  3. Uzgodnienie z PDRN, kluczowych innowacji i usprawnień w kwantyfikacji w celu promowania stosowania agroleśnictwa w gospodarstwach rolnych (zob. raport).
  4. Uzgodnienie i wdrożenie z udziałem PDRN protokołu doświadczalnego (zob. raport) w celu opracowania i przetestowania proponowanych innowacji w istniejących obiektach doświadczalnych i przez eksperymenty na terenach gospodarstw rolnych, a następnie analizowanie i interpretowanie wyników. (zob. raport) -  A final deliverable describing the lessons learnt across the PDRN is available here
  5. Zapewnienie i promowanie wytycznych dla rolników na temat sposobu ustalenia opłacalnych praktyk agroleśnych w gospodarstwach rolnych (z WP9) (See report with innovation leaflets here).