Trzecim celem projektu AGFORWARD jest dokonanie oceny i opracowania innowacyjnych i lepiej dostosowanych wzorów i praktyk agroleśnych. Praca zostanie podjęta w skali pola, gospodarstwa rolnego (WP6), oraz w skali krajobrazu (WP7), w celu wykazania potencjalnego działania innowacji agroleśnych zidentyfikowanych przez siec rolników oraz obecne badania.

Cechą charakterystyczną praktyk i systemów agroleśnych jest to, że istnieje szeroka gama możliwych powiązań drzew, roślin i zwierząt, które nie mogą być objęte w ramach ekspermentów czteroletniego projektu. Wobec tego, adaptacja i ocena długoterminowych skutków niektórych praktyk agroleśnych jest najskuteczniej osiągnięta poprzez stosowania metod modelowania.

Odpowiednie modele agroleśne pozwalają m.in. na opis biofizycznych interakcji pomiędzy drzewami i roślinami (np. Yield-SAFE i Hi-SAFe) i również umożliwiają ocenę skutków finansowych i ekonomicznych (np. Farm-SAFE).

Planowane etapy i rezultaty w Pakiecie Roboczym 6 (WP6):

  1. Baza symulowanych paneuropejskich danych klimatycznych, które zostaną wykorzystane w modelach (raport dostępny).
  2. Identyfikacja systemów i innowacji agroleśnych do modelowania (raport dostępny).
  3. Baza danych opisująca systemy agroleśne do modelowania (raport dostępny).
  4. Poprawa Yield-SAFE, model „rzadkich parametrów” który może opisać interakcje między drzewami i roslinnoscia pod względem konkurencji dla słonca i wody (raport dostępny).
  5. Rozwój modelu Farm-SAFE, który umożliwia porównywanie ekonomiczne agroleśnictwa, rolnictwa i leśnictwa na różnych czesciach gospodarstwa (model dostępny).
  6. Poprawa Hi-sAFe, ktory jest szczegółowym trójwymiarowym modelem analizujacym interakcji drzew i roslin (raport dostępny). Visit INRA webpage.
  7. The development of Forage-SAFE to investigate the management and economics of wood pasture systems (model now available)
  8. Raport w połowie projektu o wstępnych wynikach modelowania w skali pola (raport dostępny).
  9. A report describing modelled agroforestry outputs at field and farm scale to support biophysical and environmental assessments the modelling results at a field- and farm-scale (report now available).
  10. A report describing the modelled economics of agroforestry at field- and farm-scale (report now available).