Προσδιορισμός των πρακτικών και συστημάτων της αγροδασοπονίας για μοντελλοποίηση

Αυτή η έκθεση είναι ένα προϊόν από το πακέτο εργασίας 6 (WP6) το οποίο ασχολείται με τον τρίτο στόχο του AGFORWARD project όπου θα αξιολογήσει καινοτόμα σχέδια και πρακτικές της αγροδασοπονίας σε κλίμακα πεδίου και γεωργικής εκμετάλλευσης. Η έκθεση αυτή παρέχει μια πρώτη επισκόπηση των ερευνητικών ερωτημάτων και των καινοτομιών που έχουν προκύψει από τις 40 ομάδες ενδιαφερομένω στην αγροδασοπονία που δημιουργήθηκαν σε όλη την Ευρώπη το 2014. Στην συνέχεια καθορίζει ποια ερευνητικά ερωτήματα και καινοτομίες μπορούν εποφελώς να αντιμετωπιστούν με μοντελλοποίηση και τα οποία είναι πιθανόν να αντιμετωπίζονται καλύτερα χρησιμοποιώντας μια διαφορετική προσέγγιση. Η έκθεση αναφέρει πως 60 καινοτομίες (από τις 130) θα μπορούσαν ενδεχωμένωςνα βοηθηθούν από τη χρήση βιοφυσικών ή βιο-οικονομικών μοντέλλων περιγράφοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δεδρών και των αρώσιμων καλλιεργειών. Πολλά από αυτά τα ερωτήματα που σχετίζονται με τα μοντέλα, σχετίζονται με τη διαχείριση και τον σχεδιασμό του συστήματος. Τα εναπομείναντα ερευνητικά ερωτήματα και καινοτομίες είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν χρησιμοποιώντας βιβλιογραφική ανασκόπηση, μεθόδους κοινωνικών επιστημών, πολιτική ανάλυση ή πειράματα πεδίου.

Palma, J., Graves, A., Crous-Duran, J., Paulo, J.A., Upson, M., Dupraz, C., Gosme, M., Lecomte, I., Ben Touhami, H., Mézière, D. and Burgess, P.J. (2015). Identification of Agroforestry Systems and Practices to Model. Milestone Report 27 (6.2 for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. (25 September 2015). 38 pp