Χωροταξικός χαρακτηρισμός δειγματοληπτικών τοπίων

Αυτή η αναφορά/ορόσημο (η οποία αποτελεί μέρος του έβδομου πακέτου εργασίας στο πλαίσιο του έργου AGFORWARD) περιγράφει 12 κοινωνικο-πολιτιστικές περιοχές που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της επίδρασης της αγροδασοπονίας στην παροχή των υπηρεσιών οικοσυστήματος σε κλίμακα τοπίου. Σε κάθε μία από τις 12 περιοχές σε όλη την Ευρώπη έχουν επιλεγεί τοποθεσίες δοκιμών τοπίου "αγροδασοπονίας", "γεωργίας" και "δασοπονίας" καθορισμένου μεγέθους για λεπτομερή χαρτογράφηση και σύγκριση υπηρεσιών οικοσυστήματος. Η έκθεση αυτή περιγράφει συγκεκριμένα τη θέση των κοινωνικοπολιτιστικών περιοχών και την τοποθεσία και τις χρήσεις γης των δοκιμαστικών περιοχών σε κλίμακα τοπίου.

 

Moreno, G., Aviron, S., Burgess, P., Chouvardas, D., Crous-Durán, J., Ferreiro, N., Franchella, F., Francon-Smith, P., Hartel, T., Galanou, E., García de Jalón, S., Giralt Rueda, J.M., Juárez, E., Kay, S., Louviot, Q., Macicasan, V., Pantera, A., Petrucco, G., Santiago Freijanes, J.J., Szerencsits, E., Torralba, M., Viaud, V. (2017). Spatial characterization of sample landscapes. Milestone 33 (7.3) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. January 2017. 53 pp.

Κατεβάστε την αναφορά

M7_3_Milestone 33.pdf (7.3 MiB)