Στόχοι & αντικείμενα

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να προωθήσει τις πρακτικές της αγροδασοπονίας στην Ευρώπη οι οποίες θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου, δηλαδή τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Στο έργο συμμετέχουν δύο διεθνείς οργανισμοί και πάνω από 23 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και γεωργικές οργανώσεις από όλη την Ευρώπη.

Το έργο θα επιτύχει τον παραπάνω στόχο με την υλοποίηση τεσσάρων υποστόχων-αντικειμένων:

1. Να γίνει κατανοητό το πλαίσιο και η έκταση των αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη,

2. Να προσδιοριστούν, αναπτυχθούν και ελεγχθούν σε πραγματικές συνθήκες (στο πεδίο) καινοτομίες με σκοπό τη βελτίωση και τη βιωσιμότητα των αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη.

3. Να αξιολογηθούν - αναπτυχθούν καλύτερα προσαρμοσμένα σχέδια και πρακτικές σε περιοχές όπου η αγροδασοπονία δεν ασκείται ή μειώνεται και να ποσοτικοποιηθούν ευκαιρίες για την εφαρμογή τους σε κλίμακα πεδίου, αγρού και τοπίου.

4. Να προωθήσει την ευρύτερη υιοθέτηση των κατάλληλων αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης κατάλληλης πολιτικής καθώς και της διάδοσής τους.

Πακέτα εργασίας

Ο κύριος στόχος του έργου και τα τέσσερα αντικείμενά του έχουν μεταφραστεί σε δέκα πακέτα εργασίας (WP), συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του έργου

Στόχος 1: Να γίνει κατανοητό το πλαίσιο και η έκταση των αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη (Πακέτο εργασίας 1)

Το πρώτο πακέτο (WP1) εργασίας εξετάζει την τρέχουσα έκταση των αγραδασικών συστημάτων στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει την υφιστάμενης κάλυψη και την ταξινόμηση της χρήσης γης στην Ευρώπη.

Στόχος 2: Ο προσδιορισμός, η ανάπτυξη και ο έλεγχος στο πεδίο καινοτομιών με σκοπό τη βελτίωση των ωφελειών και της βιωσιμότητας των αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη (Πακέτα εργασίας 2 έως 5)

Κάθε ένα από τα τέσσερα πακέτα εργασίας χρησιμοποιεί τη συμμετοχική προσέγγιση στην έρευνα για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη νέων αγροδασικών πρακτικών. Έχουν προσδιοριστεί τέσσερις τομείς-στόχους για την προώθηση της αγροδασοπονίας και κάθε τομέας έχει συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο πακέτο εργασίας.

Το δεύτερο πακέτο εργασίας (WP2) επικεντρώνεται στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υφιστάμενων αγροδασικών συστημάτων υψηλής φυσικής και πολιτιστικής αξίας. Τέτοια συστήματα είναι συνήθως ημι-φυσικά αγρο-δασολιβαδικά συστήματα στα οποία έχει ασκηθεί καλλιέργεια ή/και βόσκηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα συστήματα Dehesa και Montado στην Ισπανία και την Πορτογαλία, δρυοδάση που χρησιμοποιούνται για βοσκή στη Σαρδηνία και τα δασολιβαδικά συστήματα δρυός στην Ελλάδα. Τα αγροδασικά συστήματα υψηλής φυσικής και πολιτιστικής αξίας στη Βόρεια Ευρώπη περιλαμβάνουν δασολίβαδα στη Σκανδιναβία και στη Γερμανία και τα συστήματα με μορφή πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τα δασωμένα λιβάδια στις παρά-Δουνάβεως περιοχές με βόσκηση από βοοειδή.

Το τρίτο πακέτο εργασίας (WP3) επικεντρώνεται σε αγροδασικά συστήματα με δέντρα υψηλής αξίας, συμπεριλαμβανομένων οπωροφόρων δένδρων (π.χ. ελιές, χαρουπιές, πεύκα-καρύδι, καρυδιές, καστανιές, μηλιές και αχλαδιές), και δέντρων που καλλιεργούνται για παραγωγή ξυλείας υψηλής αξίας (π.χ. καρυδιές και κερασιές). Η κατάργηση των επιδοτήσεων που συνδέονται με την παραγωγή απειλεί την οικονομική βιωσιμότητα συστημάτων ελιάς καθώς και ορισμένων οπωρώνων. Πιθανές καινοτομίες περιλαμβάνουν την ενδιάμεση καλλιέργεια ψυχανθών για τη βελτίωση της θρεπτικής αξίας του εδάφους, ή άλλων φυτών που θα μπορούσαν να μειώσουν τους εχθρούς και τις ασθένειες των καλλιεργειών ή ακόμα και για βόσκηση.

Το τέταρτο πακέτο εργασίας (WP4) επικεντρώνεται στην εφαρμογή της αγροδασοπονίας σε αροτραία συστήματα. Η αροτραία γεωργία παρέχει μεγάλες ποσότητες τροφίμων, αλλά μπορεί να σχετίζεται με μείωση της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, μείωση της βιοποικιλότητας και την απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το υποξείδιο του αζώτου. Σε ορισμένες περιοχές, η συνέχιση της παραγωγής από αροτραίες καλλιέργειες θα είναι ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή. Η κατάλληλη ενσωμάτωση των δέντρων στις αροτραίες καλλιέργειες μπορούν να παρέχουν πλεονεκτήματα όσον αφορά την παραγωγή βιοενέργειας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, και την αύξηση της βιοποικιλότητας.

Το πέμπτο πακέτο εργασίας (WP5) επικεντρώνεται στην εφαρμογή της αγροδασοπονίας σε τρία κτηνοτροφικά συστήματα με: i) πουλερικά, ii) μηρυκαστικά και iii) χοίρους. Το πακέτο θα προσπαθήσει να εντοπίσει καινοτομίες που θα βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που εντοπίζουν, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την αύξηση της κερδοφορίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον.

Στόχος 3: Η αξιολόγηση - ανάπτυξη καλύτερα προσαρμοσμένα σχεδίων και πρακτικών σε περιοχές όπου η αγροδασοπονία δεν ασκείται ή μειώνεται, και να ποσοτικοποιηθούν ευκαιρίες για την εφαρμογή τους σε κλίμακα πεδίου, αγρού και τοπίου.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των αγροδασικών πρακτικών και συστημάτων είναι ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών επιλογών των ειδών δέντρων, των καλλιεργειών και του ζωικού κεφαλαίου, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο ενός τετραετούς προγράμματος. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή και η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των αγροδασικών πρακτικών συχνά επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά με τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης.

Το έκτο πακέτο εργασίας (WP6) θα αξιολογήσει τις πιθανές αγροδασικές παρεμβάσεις σε γεωργικές εκμετάλλευσεις, κάνοντας χρήση των υφιστάμενων βιο-οικονομικών αγροδασικών μοντέλων.

Το έβδομο πακέτο εργασίας (WP7) θα αξιολογήσει τις πιθανές αγροδασικές παρεμβάσεις σε επίπεδο τοπίου στις περιοχές δειγματοληψίας.

Objective 4: To promote the wider adoption of appropriate agroforestry systems in Europe through policy development and dissemination.

Στόχος 4: Η προωθήση της ευρύτερη υιοθέτησης κατάλληλων αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης κατάλληλης πολιτική και της διάδοσης τους.

Το όγδοο πακέτο εργασίας (WP8) θα αφορά τα αποτελέσματα τόσο από τη συμμετοχική έρευνα όσο και από τις αξιολογήσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και σε επίπεδο τοπίου για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανάπτυξη της αγροδασικής πολιτικής.

Το ένατο πακέτο εργασίας (WP9) επικεντρώνεται στη διάδοση των αγροδασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Μέχρι το 2013 δύο εταιρείες στη Γαλλία, η ACTA και η AGROOF, έχουν ενθαρρύνει πάνω από 700 αγρότες να αναπτύξουν αγροδασικά συστήματα.

Το δέκατο και τελευταίο πακέτο εργασίας αφορά τη διαχείριση του έργου. 

Ποιοι συμμετέχουν;

Ποιοι συμμετέχουν;

Επιπλέον των υπευθύνων των πακέτων εργασίας και τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων, το AGFORWARD περιλαμβάνει περίπου 112 ερευνητές από 17 Ευρωπαϊκές χώρες και δύο διεθνείς οργανισμούς.

Συντονισμός

Το έργο συντονίζεται από τον Δρ Paul Burgess, Senior Lecturer στο Τμήμα Crop Ecology and Management στο Πανεπιστήμιο Cranfield. Ο Δρ Burgess έχει μια εμπειρία 23 χρόνων στη δενδροκομία, στις γεωργικές καλλιέργειες και στην αγροτική οικονομία, 19 χρόνια έρευνας στην αγροδασοπονία εύκρατων περιοχών συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των πολιτιστικών υπηρεσιών και είναι σήμερα γραμματέας της Woodland Forum Farm, το μεγαλύτερο ερευνητικό δίκτυο στην αγροδασοπονία σε λειτουργία στην Ευρώπη.

Ο Δρ Burgess επικουρείται από τον Δρ Anil Graves, Επιστημονικός Συνεργάτης σε Συστήματα Χρήσης Γης, κοινωνικός επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση των ενδιαφερόμενων φορέων, στη βιο-οικονομική μοντελοποίηση των αροτραίων καλλιεργειών, δασολιβαδικών και δασικών συστημάτων.

Για την υποστήριξη του Συντονιστή του Έργου, το AGFORWARD έχει μια Συμβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, η οποία περιλαμβάνει τρεις ανώτερους ακαδημαϊκούς ή επαγγελματίες που έχουν διαχειριστεί με επιτυχία διεθνή ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την έρευνα και / ή την προώθηση της αγροδασοπονίας.

Ο Dr Paul Burgess συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο για το  Έργο κ Massimo Burioni.

 

Συμμετέχοντες

Για περισσότερες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιλέξτε ‘partners’ στις επιλογές στην κορυφή της σελίδας.
 
Στο AGFORWARD συμμετέχουν 24 Ευρωπαϊκοί οργανισμοί, 2 διεθνείς οργανισμοί και 14 χώρες: Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Portugal, Romania, Spain, Switzeland, and United Kingdom.
 
Οι υπεύθυνοι των πακέτων εργασίας είναι οι ακόλουθοι :
Dr. Marcus Lindner WP1
Dr Gerardo Moreno WP2
Dr Anastasia Pantera WP3
Prof. Dirk Freese WP4
John Hermansen WP5
Dr Joao Palma WP6
Dr tobias Plieninger WP7
Prof. M.R. Mosquera WP8
Fabien Liagre WP9
 

Η ισότητα των φύλων είναι ένα θέμα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι αναγκαίο για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Το AGFORWARD θα υποστηρίζει ενεργά την προώθηση της ένταξης και των δύο φύλων στην έρευνα, ειδικά όπου το συνολικό ποσοστό συμμετοχής γυναικών παραμένει μη ικανοποιητικό. Στο AGFORWARD δεν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των φύλων εφόσον όλες τις πτυχές της έρευνας μπορούν να διεξαχθούν με τον ίδιο τρόπο από γυναίκες και άνδρες.

Συμμετοχική προσέγγιση

Η συμμετοχική ερευνητική προσέγγιση μπορεί να προωθήσει την εφαρμογή καινοτομιών από τους γεωργούς. Με την ενθάρρυνση των "οικολογικών" συστημάτων γνώσης, η έμφαση της έρευνας μετατοπίζεται από την ανάπτυξη τεχνολογιών ΓΙΑ τους αγρότες σε αυτές που εργάζονται ΜΕ  τους αγρότες. Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχικής προσέγγισης στην έρευνα περιλαμβάνουν την αναγνώριση της σημασίας της τοπικής γνώσης, την ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων, της πολυμορφίας και της πολυπλοκότητας, την προσήλωση στην ηθική αρχή ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην έρευνα που είναι πιθανό να έχει κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για αυτούς, και συνεισφέρει με λύσεις  σε τυχόν προβλήματα των παραγωγών.

Το AGFORWARD χρησιμοποιεί τη συμμετοχική προσέγγιση στην έρευνα στο πλαίσιο των πακέτων εργασιών 2, 3, 4 και 5.

Οι ομάδες με ενδιαφερόμενους φορείς αποτελείται από ιδιοκτήτες, γεωπόνους, δημοτικούς υπάλληλους, γεωργούς βιολογικών και μη προϊόντων, κτηνοτρόφους, τοπικές αγροτικές ενώσεις, αγροτικούς συμβούλους, συνεταιρισμούς, οικολογικές και ενώσεις σπάνιων φυλών, ενώσεις παραγωγών, περιφερειακές κυβερνήσεις, οργανώσεις με προσανατολισμό την αγορά, τουρισμό, αγροτικά επιμελητήρια...

 

Επιστροφή στην αρχή